ładuję...

Dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą Agencja Reklamowa S4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Rakowicka 18A, 31-510 Kraków) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298194, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.

 


 

Zarząd Spółki S4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że z dniem 15 października 2020 r. zmianie ulega adres siedziby Spółki. Począwszy od tej daty adres spółki to: ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

Adres:

ul. Rakowicka 18A,
31-510 Kraków

e-mail: office@s4.pl

Agencja Reklamowa S4 S.A.

KRS: 0000298194,
NIP: 6762179319,
REGON: 356170769,
Kapitał zakładowy: 500 000 zł